Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0.00 € půjčovna: 0 ks / 0.00 €

měna: EUR

Stopina - kulatá

Stopina - kulatá

Cena za 1 ks balení

0.12 €
0.15 € s DPH

Skladem: 30 ks

Technické parametry

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H204 - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280 -Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370+P380+P375 - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Rozměry
    [ cm ]

    100

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit