Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0.00 € půjčovna: 0 ks / 0.00 €

měna: EUR

Ledové květy ve spreji

Ledové květy ve spreji

Cena za 1 ks balení

18.75 €
22.69 € s DPH

Skladem: 17 ks

Technické parametry

CE FLOWERS EFFECT velice oblíbený a působivý efekt. Aplikuje se převážně na sklo, po několika minutách se objeví krásné ledové květy. Efekt nanášejte vždy na perfektně odmaštěné a čisté sklo. Efekt jde umýt mýdlovou vodou.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ml ]

    120

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit