Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Pavučina ve spreji

Pavučina ve spreji

Cena za 1 ks balení

800 Kč
968 Kč s DPH

Skladem: 12 ks

Technické parametry

Cobweb effect, Condor foto.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P410+412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Zlikvidujte oba jako odpad dle platné legislativy

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ml ]

    400

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit