Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Vapour Effect (A&B Kouř)

Vapour Effect (A&B Kouř)
Vapour Effect (A&B Kouř) Vapour Effect (A&B Kouř) Vapour Effect (A&B Kouř)

Cena za 1 ks balení

661 Kč
800 Kč s DPH

Skladem: 0 ks

Technické parametry

VAPOUR EFECT velmi užitečný umělý kouř. Smícháním několika kapek dvou složek tohoto efektu získáte zdroj jemného stoupajícího kouře. Lze aplikovat na jakýkoli povrch včetně vody, takže dokáže perfektně nahradit stoupající páru, která se fotografuje velmi těžko a u některých snímku (polévky, káva, horké jídlo) je nepostradatelná.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ml ]

    2x25

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit