Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0.00 € půjčovna: 0 ks / 0.00 €

měna: EUR

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti FLASH BARRANDOV Speciální efekty s.r.o.

1. Cíl dokumentu

1.1. Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše společnost řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“).

1.2. Naše společnost podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle zákonu České republiky.

2. Základní informace

2.1. Naše společnost, FLASH BARRANDOV Speciální efekty s.r.o., se sídlem na adrese Kříženeckého nám 322, 152 00 Praha 5, IČO: 49618571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24102, je vůči návštěvníkům webových stránek www.flash-sfx.cz, zákazníkům, klientům, zaměstnancům a vybraným smluvním partnerům v pozici správce osobních údajů.

2.2. V souladu s GDPR zpracovává naše společnost osobní údaje dle těchto zásad:

a) Zákonnost, korektnost a transparent – Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů 3. osob, nebo udělený souhlas subjektu údajů). Provádíme zpracování transparentně a subjekty údajů informuje o tom, jak je s jejich osobními údaji nakládáno, kdo k nim má přístup, jaká mají práva.

b) Účelové omezení – Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz výše).

c) Minimalizace údajů – Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.

d) Přesnost – Zpracováváme pouze aktuální osobních údajů, které odrážejí skutečný stav věci.

e) Omezení uložení – Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.

f) Integrita, důvěrnost – Zavedli jsme dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

g) Odpovědnost – Jsme kdykoli schopni doložit soulad dodržování zásad dle bodů a. – g.

2.3. Většinu osobních údajů zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností a za účelem splnění smlouvy s našimi klienty. Jedná se zejména o osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, tedy zejména identifikační a kontaktní údaje (titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, popřípadě národní identifikátor, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení).

2.4. Subjekt údajů je v rámci uzavření smlouvy řádně informován o zásadách zpracování osobních údajů a bere na vědomí, že Správce je oprávněn osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo případně správcům.

2.5. V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů. V takovém případě se jedná zejména o zpracování osobních údajů pro účely marketingu a v každém takovém případě je o rozsahu zpracování klient předem informován. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou v souhlasu popsána.

3. Technická a organizační opatření

3.1. Společnost přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení pravidel pro práci s danými informačními systémy, zajištění, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, vypracování dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti instalací zámků, apod.

3.2. Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci naší činnosti přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

4. Cookies

4.1. K plnohodnotnému užívání dat z Cookies je právním titulem zpracování souhlas uživatele, standardně získaný nastavením prohlížeče uživatele. Pokud zařízení používá více uživatelů, vychází se z toho, že uživatel je srozuměn s tím, jak je zařízení nastaveno, protože jinak by si ho nastavil jinak.

4.2. Obdobně může koncové zařízení nastavit na pracovišti zaměstnavatel a zaměstnanec je s tím srozuměn, i když by si přál nastavit ukládání Cookies jinak.

4.3. Souhlas není potřeba k Cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb.

4.4. Podle GDPR je nakládání s údaji získanými na základě Cookies zpracováním osobních údajů.

5. Předávání údajů třetím subjektům a do zahraničí

5.1. Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, které jsou nezbytné k zajištění služeb pro naše klienty. Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR.

5.2. Předávání osobních údajů do zahraničí provádíme v jasně vymezeném rozsahu za účelem zajištění služeb pro naše klienty, a to pouze vybraným dodavatelům a všechny dotčené subjekty jsou o takovém předání vždy informovány.

6. Hlášení bezpečnostních incidentů

6.1. Máme zavedený systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod a v předepsaných případech provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Kontaktní informace

7.1. V případě, že se budete domnívat, že provádíme zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromí nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nám zaslat námitku nebo požádat o vysvětlení. V takových případech nás neváhejte kdykoli kontaktovat buď telefonicky na čísle: 267073183 nebo elektronicky na adrese flash@flash-sfx.cz.

Rádi vám poradíme a provedeme vás zakázkou

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Méně náročné efekty máme v e-shopu

Spotřební zboží i zařízení k zapůjčení, vše na jednom místě.

E-shop